EESTI-VENE-INGLISE TERVISHOIU VEEBISÕNASTIK
Autorid Ene Kotkas, Siret Piirsalu, Kateriina Rannula, Õie Tähtla. Tegemist on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppekavadel kasutamiseks mõeldud õpikuga. Sõnade valikul on lähtutud erialastest inglise ja vene keele õppematerjalidest, mille koostamiseks kasutatud kirjandus on sõnastiku lõpus. Tervishoiu ja meditsiiniterminoloogia on mahukas, mistõttu jätavad autorid endale võimaluse sõnastikku pidevalt täiendada. Sõnastiku kasutamine eeldab inglise ja vene keele grammatika alusteadmisi. Kasutamisjuhis: Sõna leidmiseks vajuta vastavat keelt tähistavale lipule ja trüki sõna otsingulahtrisse. Seejärel vajuta punases lahtris nooltele – variandid otsitava sõna kohta avanevad inglise, vene ja eesti keeles. Это учебное пособие разработано в соответствии с учебными программами Таллиннской высшей школы здравоохранения. Выбор терминологии базируется на учебных материалах по английскому и русскому языкам, список использованной литературы находится в конце словаря. Так как медицинская терминология обширна, словарь постоянно дополняется. Для пользования словарём требуются базовые знания по грамматике английского и русского языков. Инструкция по использованию При поиске слова нажимайте на соответствующий флаг и напечатайте слово в окне поиска. Тогда нажимайте на стрелки в красной рамке – варианты появятся на английском, русском и эстонском языках. This is a manual including terminology covering the Tallinn Health Care College curricula. Terms have been selected on the basis of course materials for learning English and Russian, reference list appears at the end of the dictionary. Due to the large volume of medical terminology, terms are continually added by the authors. Knowledge of basic English and Russian grammar is required. Directions for use Searching for a word, click on the flag to choose the language and type the word into the search box. Then, click on the arrows in the red box – word variations in English, Russian and Estonian will appear in the dictionary. ISBN 978-9949-9727-4-6

Vali keel


Search